🎨ทัศนศิลป์สร้างสรรค์มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์🎨

🎨ทัศนศิลป์สร้างสรรค์มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์🎨

🖼 คุณค่าทางด้านจิตใจ🖼

🖍💚🖌1.) เป็นสิ่งยกระดับจิตใจให้ประณีตละเอียดอ่อน ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อน เพราะผลงานแต่ละชิ้นกว่าจะสำเร็จงดงามได้ ศิลปินต้องใช้ทั้งพลังความคิด สติปัญญา และสมาธิในการสร้างสรรค์ความงามด้วยความพากเพียร จึงเป็นการฝึกให้ผู้มีจิตใจรักความประณีตงดงาม ไม่หยาบกระด้าง ไม่อารมณ์ร้อน ส่วนผู้ชื่นชมจะก็จะมีความรู้สึกดื่มดำในความงามของงานและเห็นคุณค่าเช่นเดียวกัน

🖌💛🖍2.) เป็นสิ่งผ่อนคลายอารมณ์เครียด การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการได้ชื่นชมเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากงานประจำ เพราะทำให้เกิดความเพลิดเพลินใจมีความสุข ปัจจุบันจึงได้มีการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่และเด็กใช้เวลาว่างในการเขียนภาพ ปั้นแกะสลัก ทำงานศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม การสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ และไปชื่นชมความงามศิลปะในแหล่งต่าง ๆ นอกจากนี้จิตแพทย์ยังใช้ศิลปะช่วยบำบัดอาการป่วยทางจิตของคนไข้ด้วยการให้เขียนภาพหรือทำงานทัศนศิลป์อื่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายอารมณ์ และยังเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของอาการป่วยเพื่อรักษาต่อไป
#artgalleryandexhibition