📍วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา)

📍วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา) ได้จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอ หัวข้อ “การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AdobePremiere pro” ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เวลา 10.00 – 12.00 น.